nmcli device status
nmcli general status
nmcli connection show
nmcli connection show --active

WI-FI

nmcli radio wifi
nmcli radio wifi on
nmcli radio wifi off
nmcli device wifi list
nmcli device wifi rescan
nmcli device wifi connect <SSID>
nmcli device wifi connect <SSID> password <password>